RODO Klauzula

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest 7NT HiTech Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Przemysłowa 47, 28-300 Jędrzejów

2) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą m. in. w następujących celach:

– zawieranie i realizacja łączącej umowy,
– realizacja zamówień
– realizacja płatności,
– wykonywanie obowiązków rachunkowych i podatkowych,

3) Odbiorcą Państwa danych osobowych jest 7NT HiTech Sp. z o.o. oraz podmioty współdziałające z w/w spółką w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych (np. banki, kancelarie prawne, dostawcy oprogramowania, firmy przewozowe etc.)

4) Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 47 lub poprzez e-mail: technika@7nt.pl

5) Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

7) 7NT HiTech Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa

9) Przysługuje Państwu prawo do:

Żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez 7NT HiTecha Sp. z o.o.,
Sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą,
Usunięcia danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym,
Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
Przenoszenia danych osobowych,
Cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych za pośrednictwem mailowej dyspozycji na adres e-mail: technika@7nt.pl
Wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

W celu realizacji powyższych uprawnień, o których mowa powyżej, należy wysłać stosowną dyspozycję na adres e-mail: technika@7nt.pl

10) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODP

11) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.

Pragniemy również poinformować o możliwości dokonania okresowej aktualizacji powyższej informacji, zgodnie z obowiązującym prawem, o czym niezwłocznie Państwa będziemy informować.

Z poważaniem

7NT HiTech Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 47
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-22-53-146

Translate »